Lotingsprocedure

De procedure gaat als volgt:

 • Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen kinderen bepaald. Voor het schooljaar 2019-2020 worden maximaal 150 kinderen geplaatst. Zijn er meer dan 150 aanmeldingen, dan wordt er geloot. Aangemelde kinderen die al een broer/zus op DNS hebben, worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Mocht een collega werkzaam op DNS haar/zijn kind aanmelden, dan wordt het kind ook direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. In het geval van samengestelde gezinnen hanteren wij het adres waarop het kind staat ingeschreven op het moment van aanmelden.
 • Er wordt geloot onder kinderen die DNS als eerste keuze hebben opgegeven. Hiervan ontvangt DNS het originele adviesformulier van de basisschool. 
 • DNS streeft naar een gelijkmatige verdeling (50 kinderen) over de onderwijssoorten (mavo en mavo/havo -havo en havo/vwo -vwo). Melden zich minder kinderen aan voor een onderwijssoort dan het aantal plaatsen dat wij hebben, dan kunnen meer kinderen instromen in de andere soort. 
 • Indien een tweeling zich aanmeldt, kunnen zij kiezen om óf apart te loten óf als één te loten. In dat laatste geval hebben zij samen één lot en zijn ze beiden uitgeloot of ingeloot. Indien er sprake is van een verschillende niveaus mogen de kinderen op het moment van inschrijven kiezen bij welk niveau ze mee loten. Hetzelfde geldt voor broers/zussen die beiden in groep 8 zitten,maar geen tweeling zijn. 
 • Na de aanmelding wordt het totaal aantal aanmeldingen geteld. Via de website worden ouders op de hoogte gesteld van het aantal aanmeldingen, het aantal aanmeldingen per schoolsoort en of er wel/niet geloot moet worden. De procedure is dan als volgt:

  a) Bij < 150 wordt er niet geloot en gaat de reguliere toelatingsprocedure in.
  b) Bij > 150 kinderen wordt het aantal aanmeldingen per onderwijssoort geteld.
  c) Bij < 50 kinderen van dezelfde onderwijssoort gaan deze de reguliere toelatingsprocedure in.
  d) Bij > 50 kinderen van dezelfde onderwijssoort vindt er loting plaats.

 • Per onderwijssoort wordt er een anonieme lijst gemaakt van inschrijfnummers en het aantal broers/zussen. Deze Excellijst wordt bij de notaris neergelegd en ligt ter inzage op school op de avond van de loting. Voor vragen kunnen ze terecht bij de notaris. 
 • De loting vindt plaats op maandag 18 maart 2019 op De Nieuwste School om 19.00 uur. 
 • Indien het laatste getrokken lot een lot betreft dat behoort tot twee kinderen (tweeling of broer/zus die beiden in groep 8 zitten) zullen zij beiden uitgeloot zijn. Het kind met het voorlaatste lot dat is uitgeloot zal dan alsnog zijn ingeloot. 
 • Na de loting worden de ouders van de kinderen die mee hebben geloot via de website op de hoogte gesteld. Tevens wordt het aantal nog beschikbare plaatsen (per onderwijssoort) op de website vermeld. 
 • Ouders van kinderen die zijn uitgeloot worden op dinsdag 19 maart 2019 telefonisch op de hoogte gebracht door de school van eerste keus. Indien de school van tweede keus een school betreft waar ook geloot is, worden zij tevens geïnformeerd over het aantal beschikbare plaatsen, of er wel/niet geloot moet worden, de eventuele locatie en tijdstip van de tweede loting en/of er direct teruggevallen wordt op de school van derde keuze. 
 • Leerlingen die zijn uitgeloot zijn welkom op de OMO-scholen van hun tweede of derde keus, mits hun toelatingsprocedure dit toelaat en de hoeveelheid beschikbare plaatsen toereikend is. 
 • Indien er op de school van tweede keuze geen sprake is van een loting wordt de leerling direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. 
 • Op de dinsdag na de loting (2019: 19 maart) komen vertegenwoordigers van de OMO-scholen bij elkaar om de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk te plaatsen op de school van hun tweede keuze. Indien er op de school van tweede keuze sprake is van een loting dan zijn de volgende routes mogelijk: 
 • Als er voor de betreffende onderwijssoort geen beschikbare plaatsen zijn op de school van tweede keuze wordt er teruggevallen worden op de derde keuze. 
 • Als voor de betreffende onderwijssoort het aantal kinderen als tweede keuze lager is dan het aantal beschikbare plaatsen worden zij toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. 
 • Wanneer het aantal kinderen met een tweede keuze hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen op de betreffende onderwijssoort dan zal er geloot worden. 
 • Voor kinderen met DNS als tweede keuze die al broer/zus op DNS hebben zitten en kinderen van collega's die werkzaam zijn op DNS wordt geen uitzondering gemaakt. 
 • Indien een kind zich na de lotingsprocedure, maar vóór 21 maart 16.00 uur 2019, alsnog terugtrekt, wordt de plek ingevuld door een laatst uitgelote leerling van de betreffende onderwijssoort die DNS als eerste keuze heeft opgegeven. 
 • Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die in Tilburg is afgesproken.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work