Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.

Het leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze de school zich aan de de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de de raad van bestuur en de directeur.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de directie en de raad van advies.

Alle bovengenoemde reglementen zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs (www.omo.nl).

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work