Examen, PTA en PTO

Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen (ook wel aangeduid met PTA of SE) en het centraal schriftelijk examen (CE).

Eindexamen

Het CE is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort. Leerlingen krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het centraal examen is altijd aan het einde van het laatste schooljaar. Het ministerie van OCW stelt het centraal examen vast.

Examen mavo

Leerlingen doen op De Nieuwste School centraal examen in zeven vakken, tenzij dit niet in belang van de leerling is. De leerling doet dan examen in zes vakken.

De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, economie, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde1, natuur- en scheikunde2, kunstvak 2, wiskunde, sport & bewegen. Alle leerlingen ronden de vakken maatschappijleer en kunstvak1 in leerjaar 3 af, dit cijfer telt wel mee voor het eindexamen.

Examen havo en vwo

De havo en vwo-leerlingen kiezen aan het eind van leerjaar 3 uit twee stromen die leiden naar het eindexamen in vier verschillende profielen:

Humanics (maatschappijstroom) Profiel Cultuur & Maatschappij
Profiel Economie & Maatschappij

Science (natuurstroom) Profiel Natuur & Techniek
Profiel Natuur & Gezondheid

Binnen deze profielen bestaan er 2 soorten vakken: verplichte vakken, die voor alle leerlingen hetzelfde zijn en keuzevakken, die verschillend zijn voor de leerlingen.

Programma Toetsing en Ontwikkeling (PTO)

In het voorexamenjaar en vwo 4 zijn er wel toetsen. Deze zijn geen onderdeel van het schoolexamen, maar tellen (naast de PTA-resultaten) wel mee voor het advies om over te gaan naar het volgende schooljaar. Deze toetsen zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Ontwikkeling (PTO).

Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor mavoleerlingen start in het derde leerjaar het eindexamenprogramma (PTA). In het PTA staat alles wat in het schoolexamen getoetst wordt. Vóór 1 oktober wordt dit programma en het eindexamenreglement gepubliceerd en aan de eindexamenkandidaten uitgereikt.

Ook de havo- en vwo-leerlingen starten in het vooreindexamenjaar (dus: 4 havo of 5 vwo) met het eindexamenprogramma (PTA). Eén uitzondering: het vak NLT (Natuur, Leven en Techniek) start al in 4 vwo. In het PTA staat alles wat in het schoolexamen getoetst wordt. Vóór 1 oktober wordt dit programma en het eindexamenreglement gepubliceerd en aan de eindexamenkandidaten uitgereikt.. 

In de bovenbouw van havo of vwo heb je binnen je profiel complexe vakoverstijgende opdrachten. Dat biedt de vakken meer context. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de vakspecifieke eindtermen. Alles om je kans op een mooi diploma te vergroten.

PTA’s 2022-2023

PTA’s 2021-2022

Afspraken organisatie toetsweken leerlingen

In dit document lees je alle details van de afspraken die gelden bij de organisatie van toetsweken. Er staat beschreven waar je voor, tijdens en na de toets rekening mee moet houden. Je leest ook over hoe er gesurveilleerd wordt en waar surveillanten zich aan dienen te houden.

Ook staat beschreven hoe betrokkenen dienen te handelen als een leerling verhinderd is, ziek wordt, te laat komt of mogelijk fraude pleegt.

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy