Lotingsprocedure DNS

De loting is 8 maart 2021 geweest. U vindt de lijsten hier. 

Schooljaar 2021-2022

De procedure gaat als volgt:   

1.            Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen kinderen bepaald. Voor het  schooljaar 2021-2022 worden maximaal 150 kinderen geplaatst. Zijn er meer dan 150 aanmeldingen, dan wordt er geloot.   

2.            We streven naar een gelijkmatige verdeling over de onderwijssoorten. Dat betekent dat er 50 plaatsen beschikbaar voor leerlingen met het basisschooladvies mavo- of mavo/havo. Dat er 50 plaatsen beschikbaar zijn voor leerlingen met een basisschooladvies havo of havo/vwo. En dat er zijn 50 plaatsen beschikbaar zijn voor leerlingen met een basisschooladvies vwo. Melden zich minder kinderen aan voor een onderwijssoort dan het aantal plaatsen dat er zijn, dan kunnen meer kinderen instromen in de andere soort.    

3.            Aangemelde kinderen die op het moment van loting een broer/zus op DNS hebben worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Mocht een medewerker van De Nieuwste School haar/zijn kind aanmelden, dan wordt het kind ook direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Met het oog op de broer/zusregeling hanteren wij in het geval van samengestelde gezinnen het uitgangspunt dat kinderen op het moment van aanmelden ingeschreven staan op hetzelfde adres volgens de gemeentelijke basisadministratie.

4.            Er wordt geloot onder kinderen die DNS als eerste keus hebben opgegeven. Hiervan ontvangt DNS het originele adviesformulier van de basisschool. Aanmelden is enkel nodig op de school van eerste keus.

5.            Indien een tweeling zich aanmeldt, kunnen zij kiezen om óf apart te loten óf tezamen als één te loten. In het eerste geval kunnen beiden worden ingeloot of uitgeloot of kan eén van beiden worden ingeloot en de ander uitgeloot. In het tweede geval hebben zij samen één lot en worden ze beiden uitgeloot of ingeloot. Indien er sprake is van verschillende niveaus mogen de kinderen op het moment van inschrijven kiezen bij welk niveau ze mee loten. De hiervoor omschreven regeling voor tweelingen is van overeenkomstige toepassing op broers/zussen die beiden in groep 8 zitten, maar geen tweeling zijn.

6.            Na de aanmelding wordt het totaal aantal aanmeldingen geteld. Uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 wordt het aantal aanmeldingen, het aantal aanmeldingen per schoolsoort en of er wel/niet geloot moet worden vermeld op de website. De procedure is dan als volgt: 
a) Bij < 150 wordt er niet geloot en gaat de reguliere toelatingsprocedure in. 
b) Bij > 150 kinderen wordt het aantal aanmeldingen per onderwijssoort geteld.
c) Bij < 50 kinderen van dezelfde onderwijssoort gaan deze de reguliere toelatingsprocedure in . 
d) Bij > 50 kinderen van dezelfde onderwijssoort vindt er loting plaats. 

7.            Per onderwijssoort wordt er een anonieme lijst gemaakt met inschrijfnummers waarop het aantal broers/zussen en kinderen van medewerkers staat. Deze lijst wordt bij de notaris in bewaring gegeven en ligt ter inzage op school op de avond van de loting. Voor vragen kunnen ouders/verzorgers terecht bij de notaris. 

8.            De eventuele loting vindt op maandag 8 maart 2021 om 19.00 uur plaats op De Nieuwste School. De loting is openbaar en wordt uitgevoerd door notaris. Mr Huijbers van notariskantoor van AppelsNotarissen, dan wel diens plaatsvervanger of opvolger. De loting geschiedt door middel van uitloting.

9.             Indien het laatste getrokken lot een lot betreft dat behoort aan twee kinderen (tweeling of broer/zus die beiden in groep 8 zitten) zullen zij beiden uitgeloot zijn. Het kind met het voorlaatste lot dat is uitgeloot zal dan alsnog zijn ingeloot.

10.        Uiterlijk dinsdagochtend 9 maart 2021 worden de ouders/verzorgers van de kinderen die mee hebben geloot via de website op de hoogte gesteld van het resultaat van de loting. Tevens wordt het aantal nog beschikbare plaatsen (per onderwijssoort) op de website vermeld.

11.        Ouders/verzorgers van kinderen die zijn uitgeloot worden op dinsdag 9 maart 2021 telefonisch op de hoogte gebracht door de school van eerste keus. Indien de school van tweede keus en derde keus een school betreft waar ook geloot is, worden zij tevens geïnformeerd over het aantal beschikbare plaatsen, of er wel/niet geloot moet worden, de eventuele locatie en tijdstip van de tweede loting en/of er direct teruggevallen wordt op de school van derde keus.

12.        Indien een kind zich na de lotingsprocedure, maar vóór 12 maart 2021, alsnog terugtrekt, wordt de plek aangeboden aan een laatst uitgelote leerling van de betreffende onderwijssoort die DNS als eerste keus heeft opgegeven en die heeft aangegeven hiervoor benaderd te willen worden.

13.        Dinsdag 9 maart 2021 komen vertegenwoordigers van de scholen waar geloot is bij elkaar om de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk te plaatsen op de school van hun tweede of derde keus.

14.        Leerlingen die zijn uitgeloot zijn welkom op de school van hun tweede of derde keus, mits hun toelatingsprocedure dit toelaat en de hoeveelheid beschikbare plaatsen toereikend is.

15.        Indien er op de school van tweede keus sprake is van een loting dan zijn de volgende routes mogelijk:

15.1.   Als er voor de betreffende onderwijssoort geen beschikbare plaatsen zijn op de school van tweede keus wordt er teruggevallen op de school van derde keus.

15.2   Als er voor de betreffende onderwijssoort minder kinderen met deze school als tweede keus zijn dan het aantal beschikbare plaatsen worden zij toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure.

15.3   Als er voor de betreffende onderwijssoort meer kinderen met deze school als tweede keus zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, zal er opnieuw geloot worden.

15.4. Indien een leerling wordt uitgeloot voor de school van tweede keus wordt er teruggevallen op de school van derde keus. 

15.5. Een eventuele loting voor de tweede keus vindt plaats op vrijdag 12
maart 2021 om 10.00 uur op een nog nader te bepalen locatie. Deze is openbaar en zal worden uitgevoerd door notaris. Mr Huijbers van notariskantoor van AppelsNotarissen, dan wel diens plaatsvervanger of opvolger. Ouders/verzorgers van de kinderen die mee hebben geloot worden dezelfde dag telefonisch op de hoogte gesteld van het resultaat van de loting.

16.        Voor kinderen met DNS als tweede of derde keus die al een broer/zus op DNS hebben zitten en kinderen van medewerkers die werkzaam zijn op DNS wordt geen uitzondering gemaakt.

17.        Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die in Tilburg is afgesproken.

18.        Daar waar de lotingsprocedure niet in voorziet zal de notaris een beslissing nemen over de te nemen stappen.

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work