MR

De medezeggenschapsraad denkt mee over veel zaken die met de school te maken hebben. De rector moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

MR

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de raad zijn ouders, personeel en de leerlingen vertegenwoordigd. Verkiezingen bepalen wie zitting neemt in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat o.a. de wijze waarop verkiezingen gehouden worden.

De MR heeft:

  • Instemmingsrecht: Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
  • Adviesrecht: In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.
    Iedereen die contact wil opnemen met de MR kan mailen naar

Vergaderdatums en verslagen

Data en verslagen:

2023-2024

2022-2023

MR reglement De Nieuwste School

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy