Je maakt het mee op DNS

SNEL NAAR

Onderzoek doen op De Nieuwste School Leren gaat makkelijker als je nieuwsgierig bent naar de antwoorden

Op De Nieuwste School stellen leerlingen zich vragen die ze beantwoorden door het doen van onderzoek. Uiteraard leiden we op voor een mavo-, havo- of vwo-diploma, maar er is ook veel aandacht voor de leerling als mens in de leergemeenschap. Leerlingen en leraren kennen elkaar goed en samenwerken is een belangrijk onderdeel van het leren op De Nieuwste School.

Waar ben je naar op zoek?

Rooster

Op De Nieuwste School hebben we in leerjaar 1, 2 en 3 dezelfde begin- en eindtijden.

Jaarplanner & vakanties

In de agenda staan alle belangrijke gebeurtenissen op De Nieuwste School. Op deze pagina vind je de vakanties en studiedagen opgesomd.

Toetsprogramma leerjaar 1, 2 en 3HV

Examen, PTA en PTO

Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen (ook wel aangeduid met PTA of SE) en het centraal schriftelijk examen (CE).

Profielkeuze en studiekeuze

Leerlingen in mavo 3, havo 4 en vwo 4 kiezen een profiel en vakkenpakket waar ze uiteindelijk het eindexamen in maken.

Overgangsnormen

De Nieuwste School heeft vertrouwen in de kunde van jou en je medeleerlingen en gaat ervan uit dat elke leerling potentie heeft om elk jaar over te gaan.

Inloggen Magister

Inloggen Simulise

Nieuwsbrieven

Elke vrijdag versturen we de leerlingen nieuwsbrief via de e-mail. Deze gaat ook naar ouder(s)/verzorger(s) ter informatie om te zien wat er allemaal in de school gebeurt. Daarnaast versturen we de ouders nieuwsbrief eens in de zoveel tijd als we veel nieuws hebben dat belangrijk is voor ouder(s)/verzorger(s).

Laptop

Elke leerling van De Nieuwste School moet de beschikking hebben over een laptop, die voldoet aan bepaalde specificaties. Je kunt zelf een laptop aanschaffen of deze (huur)kopen via The Rent Company.

Overige schoolspullen

Hier vind je per leerjaar wat handig is om te hebben elk schooljaar.

Ziekte, verlof, absentieformulier

In Nederland hebben leerlingen tot 18 jaar de plicht om naar school te gaan. We noemen dat de leerplicht, deze is vastgelegd in de wet op het VO.

Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget van de overheid kan de school het reguliere onderwijs bekostigen. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en de examens, zonder dat ouders een bijdrage betalen.

Ouderklankbordgroep

De klankbordgroep voor ouders komt VIER keer per jaar bij elkaar en praat met de schoolleiding over de gang van zaken en het beleid van de diverse jaarlagen.

Handleidingen ouders

Veilige school

Op DNS vinden we een veilige leeromgeving heel belangrijk. Immers, alleen als je je veilig voelt kun je optimaal leren.

Schoolcode

Op DNS hebben we een aantal afspraken waar we ons aan houden. Deze afspraken noemen we de schoolcode. Deze code geldt voor alle mensen in de school.

Vertrouwenspersonen

De Nieuwste School heeft vertrouwenspersonen in dienst. Daar kun je naartoe met alle vragen die jouw sociale veiligheid of die van anderen betreffen.

Reglementen

Hier vind je de regelementen die gelden op De Nieuwste School.

Leerlingenraad

Als je op DNS zit kun je lid worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt met de rector over alle zaken die de leerlingenraad op enig moment van belang vindt.

MR

De medezeggenschapsraad denkt mee over veel zaken die met de school te maken hebben. De rector moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy