Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget van de overheid kan de school het reguliere onderwijs bekostigen. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en de examens, zonder dat ouders een bijdrage betalen. Wel wordt aan ouders gevraagd om voor sommige schoolkosten vrijwillig bij te dragen (art. 24a WVO).

De ouderbijdrage

Het gaat om activiteiten die niet tot het door de overheid verplichte programma behoren. De school zal leerlingen nooit uitsluiten van deelname als de ouders niet betalen. De oudergeleding van de MR stemt jaarlijks in met de hoogte en bestemmingen van de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders ontvangen een factuur van de afdeling financiën van de vereniging van Ons Middelbaar Onderwijs. (). DNS probeert de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Op basis van het totaal aantal vrijwillige ouderbijdragen dat bij de school binnenkomt wordt bepaald hoeveel en welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Kosten ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 (instemming MR dd 24 mei 2022)

Algemene kosten

Leerjaar 1 2 3 4M 4HV 5V 5H+6V
(Buitenschoolse) activiteiten/workshops 10 10 10 10 10 10 10
Stamgroepactiviteit 15 15 15 15 15 15 15
Kopieerkosten (inc. betaalpas, geen les/leermat.) 5 5 5 5 5 5 5
Totale algemene kosten 30 30 30 30 30 30 30

Overige kosten

Leerjaar 1 2 3 4M 4HV 5V 5H+6V
Jaarboek 10 10
Tekendoos (Arts) 16,50
Excursie naar Amsterdam (Geletterdheid) 10
Bezoek Summacollege (LOB) 5
Excursie Ruhrgebied (Duits) 10
Totaal overige kosten 16,50 0 10 15 0 10 10
Totaal alle leerlingen 46,50 30 40 45 30 40 40

Afhankelijk van vakkenpakket

Leerjaar 1 2 3 4M 4HV 5V 5H+6V
Excursie Bonn (leerlingen die Duits in pakket hebben) 25
Excursie naar Nijmegen (leerlingen die Humanics in pakket hebben) 12,50

Speciale activiteiten

Leerjaar 1 2 3 4M 4HV 5V 5H+6V
Anglia examens Zie Anglia overzicht
Kampen (leerjaar 1,2,3) voor wie deelnemen Leerjaar 1: tussen de 25 en 40 euro per leerling. Kan alleen doorgaan bij minimaal 75% betalende ouders. Leerjaar 2/3: kosten zijn afhankelijk van vervoer en verblijf. Kan alleen doorgaan bij minimaal 75%
Culturele reizen voor wie deelnemen (leerjaar 4,5,6) Kosten zijn afhankelijk van kosten voor vervoer en verblijf en niet hoger dan 500 euro per leerling. Kan alleen doorgaan bij minimaal 75% betalende ouders.
Musicalklas (voor wie deelneemt) 35

1. Boekenfonds

Alle boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Aan het einde van het schooljaar dienen deze weer ingeleverd te worden. Niet teruggebrachte of kapotte boeken worden in rekening gebracht.

2. Eigen onderzoek

Alle kosten die leerlingen maken voor eigen onderzoek, zijn voor eigen rekening.

3. Uitwisseling en reizen

Minimaal één keer in hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen deelnemen aan een uitwisseling. De kosten hiervan zijn voor de leerling. We streven ernaar de kosten te beperken tot maximaal € 500.

4. Anglia-examens

Deelname aan Anglia-examens is vrijwillig. De kosten komen dus voor rekening van de leerling.

Kosten schooljaar 2022-2023

Niveau Kosten examen lezen, schrijven en luisteren (inclusief materiaal): Kosten examen lezen, schrijven en luisteren + mondeling examen2 (inclusief materiaal):
B2 103,00 171,75
C1 111,00 184,00
C2 127,50 203,50

5. Laptop

De kosten voor de aanschaf of huur van een laptop zijn voor rekening van de leerling.

Beleid inzake sponsoring

Met ingang van 1 januari 2020 is het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ van kracht. DNS ontvangt geen sponsorgelden.

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy