Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget van de overheid kan de school het reguliere onderwijs bekostigen. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en de examens, zonder dat ouders een bijdrage betalen. Wel wordt aan ouders gevraagd om voor sommige schoolkosten vrijwillig bij te dragen (art. 24a WVO).

De ouderbijdrage

Het gaat om activiteiten die niet tot het door de overheid verplichte programma behoren. De school zal leerlingen nooit uitsluiten van deelname als de ouders niet betalen. De oudergeleding van de MR stemt jaarlijks in met de hoogte en bestemmingen van de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders ontvangen een factuur van de afdeling financiën van de vereniging van Ons Middelbaar Onderwijs. ().  DNS probeert de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Op basis van het totaal aantal vrijwillige ouderbijdragen dat bij de school binnenkomt wordt bepaald hoeveel en welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. De ouderbijdrage staat elk schooljaar vermeld in de schoolgids en is op de website te vinden.

Boeken

Alle boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Aan het einde van het schooljaar dienen deze weer ingeleverd te worden. Niet teruggebrachte of kapotte boeken worden in rekening gebracht.

Eigen onderzoek

Alle kosten die leerlingen maken voor eigen onderzoek, zijn voor eigen rekening.

Uitwisselingen, kampen en reizen

Leerlingen in de onderbouw gaan op kamp en minimaal één keer in hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen deelnemen aan een reis. De kosten hiervan zijn voor de leerling. We streven ernaar de kosten te beperken tot maximaal € 500. Ook voor deze activiteiten zal school leerlingen wiens ouders niet betalen, niet uitsluiten. Daarnaast organiseert de school uitwisselingen. Kosten voor uitwisselingen zijn doorgaans beperkt tot het bieden van onderdak voor een week aan een leerling van de school waarmee uitgewisseld wordt omdat deze betaald worden met Erasmus-subsidies.

75% betalende ouders nodig
Om de kosten die gemaakt moeten worden te kunnen dekken, heeft de school minimaal 75% betalende ouders nodig, die betaald hebben voorafgaande aan de activiteit. Dat geldt voor alle reizen en kampen. Indien dat percentage niet gehaald wordt kunnen de geplande activiteiten geen doorgang hebben.

Anglia-examens

Deelname aan Anglia-examens is vrijwillig en valt volledig buiten het curriculum. De kosten komen dus voor rekening van de leerling. Als ouders de kosten niet betalen kan de leerling niet deelnemen aan het examen Anglia. De kosten worden per schooljaar vermeld in de schoolgids en deze is hier op de website te vinden.

Laptop

De kosten voor de aanschaf of huur van een laptop zijn voor rekening van de leerling. De school heeft een samenwerking met een laptopleverancier die tegen zo laag mogelijke prijzen huur-/koopconstructies aanbiedt.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy