Instroom vanaf leerjaar 2

De Nieuwste School (DNS) kan jaarlijks 150 nieuwe leerlingen in de brugklas toelaten. Voor wat betreft instroom vanaf jaar 2 geldt dat dit alleen mogelijk is indien er plaatsen zijn in het betreffende leerjaar, op het betreffende niveau én vanuit zowel de school als de leerling en ouder(s)/verzorger(s) de overtuiging bestaat dat DNS een passende school voor de leerling kan zijn.

Overstappen

De Nieuwste School bekijkt jaarlijks eind mei/begin juni hoeveel plaatsen er per leerjaar beschikbaar zijn voor leerlingen die willen overstappen. Het heeft de voorkeur om een overstap te maken aan het begin van een nieuw schooljaar. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden voor leerlingen die vanwege verhuizing vanuit een andere regio een andere middelbare school moeten zoeken.

Procedure

Ouder(s)/verzorger(s) die zich oriënteren op een andere school voor hun kind kunnen met DNS contact opnemen. Er volgt een kort oriënterend gesprek waarbij wordt verteld wat het DNS concept omvat. Tot uiterlijk 1 juni is het mogelijk om een meeloopdag te plannen. Aan dit gesprek of een meeloopdag kunnen geen rechten worden ontleend.

Op het moment dat de ouder(s)/verzorger(s) besluiten hun kind aan te melden, wordt de volgende procedure gehanteerd.

  • Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd om in gesprek te gaan over de wens om naar een andere school over te stappen met de huidige school.
  • Ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanmeldformulier in en de leerling schrijft een motivatiebrief aan de hand van een vragenlijst, die hier te vinden is. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni.
  • De leerling wordt op de wachtlijst geplaatst op volgorde van aanmelding. In de wachtlijst wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen die noodzakelijk moeten overstappen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat de huidige school het te volgen niveau niet biedt, en leerlingen die willen overstappen, voor wie de overstap dus een vrijwillige keuze is.  De leerlingen die moeten overstappen komen in volgorde van aanmelding bovenaan op de wachtlijst, de leerlingen die willen overstappen volgen daarna.
  • Voor instroom in havo 4 geldt een andere procedure. Zie instroom voorexamenjaren.

Wanneer DNS zicht heeft op het aantal beschikbare plaatsen worden de aanmeldingen en bijbehorende motivatiebrieven bekeken en wordt op volgorde van de wachtlijst contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s) voor een gesprek en met de vertrekkende school voor een overdracht. Ouder(s)/verzorger(s) vragen de vertrekkende school het onderwijskundig rapport met DNS te delen.

Definitieve aanmelding

De aanmelding is definitief op het moment dat DNS van de vertrekkende school het onderwijskundig rapport heeft ontvangen en daaruit is gebleken dat de ondersteuningsbehoefte van het kind passend is bij het ondersteuningsprofiel van DNS.  Indien de ondersteuningsbehoefte en het ondersteuningsprofiel niet met elkaar overeenkomen dan kan besloten worden dat het niet mogelijk is om in te stromen op DNS. Hiertoe neemt de ondersteuningscoördinator van de school mogelijk ook nog contact op met de ondersteuningscoördinator van de huidige school. Het besluit om een leerling toe te laten ligt bij DNS.

Mocht u informatie willen over instroom vanaf leerjaar 2 dan kunt u contact opnemen met:

NB. De loting voor aanmelding in de brugklas staat los van deze procedure. Leerlingen die ooit voor leerjaar 1 zijn uitgeloot hebben geen voorrang in deze procedure voor zij-instroom. Ook voor kinderen die al een broer/zus op De Nieuwste School hebben zitten wordt in deze procedure geen uitzondering gemaakt.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy