Alles over De Nieuwste School

SNEL NAAR

Over De Nieuwste School Verwondering als uitgangspunt

DNS is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Vanzelfsprekend leidt DNS op voor een diploma. DNS onderscheidt zich doordat het de verwondering van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden.

De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Het bereidt hen daarmee ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs.

Waar ben je naar op zoek?

Missie, visie en kernwaarden

In onze missie, visie en kernwaarden beschrijven we hoe we denken over ontwikkeling, goed onderwijs en wat we daarbij belangrijk vinden.

Schoolplan

Het schoolplan verwoordt de ambities voor de komende vier jaar.

Schoolgids

In de schoolgids informeren wij je over de visie en de aanpak van onze school in de dagelijkse gang van zaken.

Jaarverslag

In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar.

Ondersteuningsplan

DNS is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant Portvolio. De school werkt samen met instanties als schoolmaatschappelijk werk (IMW), GGD, GGZ, Handle With Care en afdeling Leerplicht van de Gemeente Tilburg op het gebied van ondersteuning en verzuim. De ondersteuning die de school biedt is terug te vinden in het ondersteuningsplan.

Driejarige brugperiode

Omdat we jou als leerling ruim de tijd willen geven om je lekker te kunnen ontwikkelen, hebben we een brugperiode van twee of drie jaar. Na twee jaar bekijken samen met jou en je ouders wat voor jou de beste passende keuze lijkt: mavo of havo/vwo. En na drie jaar kies je voor havo of vwo. Zo heb je zo lang mogelijk de tijd om te laten zien wat je kunt. Je bent immers nog lang niet klaar met ontwikkelen als je op DNS begint.

Hoe wij beoordelen en toetsen

Je zit op school om veel te leren én om een diploma te behalen. Het is dus van belang dat we weten wat je leert en hoe ver je bent in je leerproces. Dat moet jij zelf natuurlijk weten, maar ook je ouders wilen weten waar je staat én natuurlijk willen de experts en mentoren dit weten. Daarom toetsen we met enige regelmaat waar jij staat zodat je weet wat goed gaat en waarin je je nog moet ontwikkelen en hoe je dat kunt doen. Hieronder lees je hoe wij dat doen.

Maatwerk

Elke leerling is uniek, jij ook. Daar houden we rekening mee. Want dat betekent dat er verschillen zijn in hoe leerlingen leren. De ene leerling vindt Engels heel makkelijk en gecijferdheid moeilijk en voor de andere is het precies andersom. De ene leerling vindt het fijn als een expert iets uitlegt, en de andere leerling wil het liever zelf uitzoeken. De ene leerling leert sneller, de andere heeft meer tijd nodig én de ene leerling vindt een onderwerp heel interessant, waar de andere helemaal niets aan vindt. Omdat wij willen aansluiten bij jouw leerproces en leerbehoefte bieden we zoveel mogelijk maatwerk.

Kenmerken onderwijs

Op de Nieuwste School is veel aandacht voor het verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling als lid van de samenleving.

DNS competenties

Basisvaardigheden

Mentoraat

Op De Nieuwste School vinden we het belangrijk dat je eigenaar bent van je eigen leerproces. Dat kun je niet meteen, maar moet je leren. Wij helpen je daarbij. Daarvoor hebben we een uitgebreid mentoraat.

Onderzoek in de leergebieden

Op De Nieuwste School doe je onderzoek binnen een leergebied. We hebben drie leergebieden: Arts (alle kunstvakken), Science (natuurkunde, scheikunde, biologie) en Humanics (aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer en economie). Bij elk onderzoek gebruik je voor elk leergebied de denkcirkel.

Gereedschapsvakken

Sommige vakken lenen zich niet altijd voor het doen van onderzoek. Bijvoorbeeld omdat je sommige dingen ‘gewoon’ moet leren. Je moet dan denken aan de talen en wiskunde. Daar leer je kennis en vaardigheden die je kunt gebruiken bij het doen van onderzoek. Die vakken duiden we aan met gereedschapsvakken.

Denkcirkel

Bij elk onderzoek gebruik je de denkcirkel.

Burgerschap & internationalisering

Burgerschapsvorming neemt een belangrijke plaats in op De Nieuwste School. Burgerschapsvorming gaat over hoe je als mensen in onze samenleving met elkaar omgaat. Dat je respect hebt voor elkaar, ook als je niet altijd hetzelfde over bepaalde dingen denkt, dat je begrip hebt voor andere standpunten en dat je leert over jezelf en hoe jij je verhoudt tot andere mensen en culturen.

Onderwijsteams

Wij werken samen in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Een TAO is een manier om de school te organiseren, een organisatiestructuur dus. Op DNS zijn negen teams van experts en mentoren aan het werk die nog beter dan nu weten wat jij als leerling nodig hebt om zo goed mogelijk te leren en je te ontwikkelen

Experts

Op De Nieuwste School staat jouw leren centraal en niet de methode of de docent. Daarom noemen we docenten ook liever experts.

Mentor en persoonlijk coach

De mentor verzorgt de mentoruren waarin je leert hoe je het beste kunt leren, je schoolwerk kan plannen, om kan gaan met de feedback, kan samenwerken en omgaat met elkaar. Naast de mentor heeft elke leerling een persoonlijk coach.

Ondersteuningsteam

De ondersteuning van leerlingen van DNS vindt voor een groot deel plaats in de teams waarbij de mentor en persoonlijk coach veel ondersteuning en begeleiding geven. Maar soms is die ondersteuning niet voldoende. In dat geval hebben we een groep mensen die samen met jou en je ouders bekijken hoe jij het best extra begeleid kunt worden zodat je goed kunt blijven leren.

Onderwijsondersteunende medewerkers

Op DNS werken twee soorten onderwijsondersteunende medewerkers. Een groep zorgt voor de ondersteuning van leerlingen: de onderwijsassistenten. Het team ondersteuning onderwijsproces zorgt ervoor dat de school draait.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, twee managers onderwijs en een manager bedrijfsvoering. Zij zorgen samen voor het totale onderwijsproces op De Nieuwste School.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy