Overgangsnormen

Deze regeling is geldig met ingang van schooljaar 2022-2023. Hiermee komen alle voorgaande regelingen te vervallen. De Nieuwste School heeft vertrouwen in de kunde van jou en je medeleerlingen en gaat ervan uit dat elke leerling potentie heeft om elk jaar over te gaan.

Intensieve begeleiding

Ons onderwijs is erop gericht die potentie uit de leerlingen te halen, daarom zetten wij in het eerste jaar in op een intensieve begeleiding in het leren leren en in de opvolgende jaren de begeleiding naar zelfstandigheid. We gaan ervan uit dat jij en je ouders op de hoogte zijn van de voortgang, de behaalde resultaten en de verbeterplannen die zijn afgesproken. De school heeft als taak om jou en je ouders over al deze zaken te informeren.

Advies

Zowel op initiatief van school als op initiatief van ouders vinden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats. In deze gesprekken gaan we uit van de driehoek: leerling, ouders en school. Jij, je ouders en je persoonlijk coach hebben toegang tot Magister waarin alle resultaten op detailniveau zijn vermeld. Aan het einde van het schooljaar sluiten we de doorlopende beoordelingen af met een overgangsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt een advies geformuleerd waarin wordt aangegeven of wij het verstandig vinden om door te stromen naar het volgende jaar. Het is ons uitgangspunt dat dit advies nooit een verrassing kan zijn voor jou en je ouders. Als het advies is om jou niet te laten doorstromen wordt dit na deze vergadering door de persoonlijk coach met jou en je ouders telefonisch besproken.

Advies negeren

Indien jij en je ouders het advies naast jullie neer willen leggen, dan geven jullie dat binnen drie werkdagen schriftelijk aan bij de persoonlijk coach. Er volgt in dat geval nog voor de aanvang van de zomervakantie een gesprek tussen jou, je ouders, de persoonlijk coach en de manager onderwijs.
De toelichting om het advies niet op te volgen en de afspraken die uit dit gesprek voortkomen worden vastgelegd in Magister. In de afspraken wordt altijd een clausule opgenomen wat er gebeurt indien in november (voor bovenbouwleerlingen na toetsweek 1) de resultaten niet voldoende zijn. Indien terugplaatsing naar het vorige schooljaar een optie is wordt deze vastgelegd in deze afspraken.

Jij en je ouders kunnen gedurende jouw volledige schoolcarrière (dus van leerjaar 1 tot het vooreindexamenjaar) het advies één keer naast jullie neerleggen. Deze regeling geldt niet voor bevordering naar het examenjaar. In het geval dat jij en je ouders het niet eens zijn met het advies van de school om te doubleren in het voorexamenjaar volgt er altijd een gesprek met jou, je ouders, persoonlijk coach en manager onderwijs. Daarna besluit de school definitief of jij bevorderd kan worden naar het examenjaar. Voor overgang naar het examenjaar is het schoolbesluit dus altijd dwingend.

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy