Overgangsnormen

Deze regeling is geldig met ingang van schooljaar 2023-2024. Hiermee komen alle voorgaande regelingen te vervallen. De Nieuwste School heeft vertrouwen in de kunde van jou en je medeleerlingen en gaat ervan uit dat elke leerling potentie heeft om elk jaar over te gaan.

De Nieuwste School heeft vertrouwen in jou en het onderwijs is gericht op jouw ontwikkeling. Stap voor stap werken we samen met jou aan die ontwikkeling en jouw vermogen om je eigen leerproces te volgen en richting te geven.

We vinden het belangrijk dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van de voortgang, de behaalde resultaten en de verbeterplannen die zijn afgesproken. De school heeft als taak om jullie over al deze zaken te informeren. Zowel op initiatief van school als op initiatief van ouder(s)/verzorger(s) vinden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats. In deze gesprekken gaan we uit van de driehoek: leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school.

Advies

Je krijgt jaarlijks aan het einde van het schooljaar een advies: doorgaan naar het volgende schooljaar of doubleren. Dit advies wordt opgesteld in de laatste schoolweek door het onderwijsteam: jouw experts, mentor en coach geven samen een onderbouwd advies. Het is ons uitgangspunt dat dit advies nooit een verrassing kan zijn voor jou en je ouder(s)/verzorger(s).

Als het advies is om jou niet te laten doorstromen (en we dus vinden dat je beter kunt doubleren), dan wordt dit na de leerlingenbespreking door de persoonlijk coach met jou en je ouder(s)/verzorger(s) telefonisch besproken.  Aan het eind van leerjaar 2 en leerjaar 3HV krijg je van je onderwijsteam een advies voor een passend examenprofiel. Ook hierbij geldt dat het ons uitgangspunt is dat dit advies nooit een verrassing kan zijn voor jou en je ouder(s)/verzorger(s). Dit advies wordt met jou gedeeld in jouw persoonlijk portret.

Het is toegestaan het advies over doorstroming óf keuze voor een examenprofiel één keer in de hele periode die je op de Nieuwste School zit, niet op te volgen. Als je dat doet, dan zijn alle andere adviezen voortaan bindend. Als jij en je ouders het, na een onderbouwde toelichting van de persoonlijk coach over het advies, niet eens zijn met het advies om te doubleren of het advies voor een specifiek examenprofiel (dus: de keuze voor mavo, havo of vwo) dan kun je dit advies één keer naast je neerleggen. Daar hebben we wel regels voor.

Advies naast je neerleggen

Indien jij en je ouder(s)/verzorger(s) het advies naast jullie neer willen leggen, dan geven jullie dat binnen 24 uur na het telefonisch contact met de persoonlijk coach waarin het advies is onderbouwd en uitgelegd, schriftelijk (per mail) aan bij de persoonlijk coach. Er volgt in dat geval nog vóór de aanvang van de zomervakantie (of bij uitzondering direct na de zomervakantie) een gesprek tussen jou, je ouder(s)/verzorger(s), de persoonlijk coach en de manager onderwijs. De toelichting om het advies niet op te volgen en de afspraken die uit dat gesprek voortkomen worden vastgelegd in Magister. In de afspraken wordt altijd een clausule opgenomen wat er gebeurt indien in november (voor bovenbouwleerlingen na toetsweek 1) de resultaten of de te behalen leerdoelen ondersteund met feedback in leerjaar 1, 2 en h/v3 niet voldoende zijn. Indien terugplaatsing naar het vorige schooljaar een optie is, wordt deze vastgelegd in deze afspraken.

De uitzondering op deze regel is de overgang naar het examenjaar: aan het einde van het voorexamenjaar bepaalt het onderwijsteam in de overgangsvergadering of je door mag naar het eindexamenjaar. Dit doet het team op basis van de regels die daarvoor op DNS zijn opgesteld (zie verderop in dit stuk*). In het geval jij en je ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het advies van de school om te doubleren in het voorexamenjaar volgt er altijd een gesprek met jou, je ouder(s)/verzorger(s), persoonlijk coach en manager onderwijs. Daarna besluit de school definitief of jij bevorderd kan worden naar het examenjaar. Dit besluit kun je dus niet naast je neer leggen, ook niet als je dat in voorgaande leerjaren niet eerder hebt gedaan.

Doubleren

Als je doubleert in een voorexamenjaar dan kun je bij de examencommissie vrijstelling vragen voor vakken die je al hebt afgerond. Meer informatie hierover vind je in het examenreglement.

In de situatie waarin je voor het tweede schooljaar achtereen doubleert of na een doublure in een schooljaar weer opnieuw op doubleren staat wordt samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) bekeken wat voor jou de best passende vervolgstap kan zijn. Om twee jaren te kunnen doubleren moet de rector van de school akkoord geven.

Dat geldt ook voor het eindexamenjaar: als je na een doublure in het voorexamenjaar zakt voor je eindexamen of voor de tweede maal zakt voor je eindexamen, moet de rector van de school je toestemming geven om het examen nog een keer over te doen op DNS.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy