Ontheffing moderne vreemde taal

In de wet op het VO is vastgelegd aan welke verplichtingen leerlingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een diploma van een bepaalde afdeling. In diezelfde wet is ook een regeling opgenomen die het mogelijk maakt onder bepaalde omstandigheden ontheffingen te verlenen.

Mavo en havo

Met deze wet als uitgangspunt geldt dat in de onderbouw van alle afdelingen en in de bovenbouw van mavo en havo een leerling alleen voor ontheffing van een moderne vreemde taal kan komen als de betrokken leerling voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. Voor de eerste maal wordt toegelaten tot een school voor mavo, havo of voor vwo en is geplaatst in een hoger leerjaar dan het eerste.
 2. En voordien buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs heeft gevolgd.
 3. En daarbij geen of te weinig onderwijs in de desbetreffende taal of talen heeft gevolgd.

Vwo

In de bovenbouw van het vwo kan ontheffing worden verleend voor een moderne vreemde taal als de leerling voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 1. De leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal (o.a. dyslexie) of een zintuiglijke stoornis met effect op taal (o.a. slechtziendheid). Daarvoor is op school een officiële verklaring van een orthopedagoog of een andere specialist aanwezig
 2. De leerling volgt een N-profiel en de problemen zijn dusdanig groot dat de leerling niet het diploma zal kunnen halen dat bij zijn capaciteiten past.
 3. De leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal.

Wanneer een leerling ontheffing van een moderne vreemde taal krijgt, wordt de taal vervangen door een ander vak, ter keuze van de leerling, voor zover de school dit vak aanbiedt.

Procedure

Om tot ontheffing volgens bovenstaand beleid te kunnen komen, wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De ouders/verzorgers van de leerling dienen een gemotiveerd verzoek tot ontheffing in bij de manager onderwijs. Dit doen zij uiterlijk eind leerjaar 3.
 2. De dyslexiecoördinator verzamelt de informatie waarop de examencommissie een besluit kan nemen. Bij deze informatie hoort:
  *Het advies van de experts Spaans en Duits;
  *Het advies van de mentor.
  *De resultaten voor Spaans en Duits in de onderbouw;
  *Onderzoek of er genoeg compenserende inspanningen zijn uitgevoerd door de leerling (inzet, bijles, etc.).
 3. De examencommissie neemt op basis van bovenstaande informatie een besluit om al dan niet ontheffing toe te kennen. De commissie maakt daarbij een afweging tussen de geleverde informatie en het individuele belang van de leerling.
 4. De examencommissie meldt toekenning van ontheffing bij de Onderwijsinspectie.
 5. Ouders/verzorgers kunnen in beroep gaan tegen het besluit van de examencommissie bij de rector.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy