Hoe gaan we op DNS om met maatschappelijk beladen thema's?

In het geval dat zich grote maatschappelijke gebeurtenissen voordoen: handelen we op DNS conform onderstaande uitgangspunten.

Uitgangspunten

 • Vrijheid van meningsuiting binnen een vreedzame context
  Het is een verworvenheid dat we het in Nederland hartgrondig met elkaar oneens kunnen en mogen zijn. Als school/onderwijsinstelling zijn wij een veilige, actieve oefenplaats waar leerlingen leren hoe je het vreedzaam met elkaar oneens kunt zijn.
 • Het open gesprek binnen heldere kaders
  Wij vinden het belangrijk ruimte te bieden voor een open gesprek waarin leerlingen hun meningen en emoties kwijt kunnen, maar waar indien nodig ook duidelijk tegenwicht en begrenzing wordt geboden om zo democratisch burgerschap bij leerlingen te stimuleren. We grijpen altijd in bij haat, racisme, discriminatie en de vergelijking van geweld en voeren hier het gesprek over met onze leerlingen.
 • Meningen en emoties scheiden van gedrag ten aanzien van bepaalde groepen
  We scheiden meningen, bevlogenheid en woede over politieke beslissingen van de attitude ten opzichte van groepen. We maken onderscheid tussen het oneens zijn met ideeën en jezelf discriminerend uiten over groepen of personen. We hebben oog voor minderheidsstandpunten en -groepen.
  We kiezen voor positieve confrontatie en normeren. Gaat dat niet meer, dan zoeken we hulp.
 • We besteden aandacht aan het leren herkennen van haat, racisme, geweldsverheerlijking en antidemocratisch gedachtengoed.
  We realiseren ons dat onrust en conflict zijn niet de enige indicatoren zijn die om alertheid vragen. We zijn ook alert op problematische opvattingen die om normeren en gesprek vragen, zonder dat er een direct conflict mee gepaard gaat. Ook dan gaan we het gesprek aan.

   • Valkuilen: wat doen we niet?
   • Nooit in het reguliere lesprogramma snijden om confrontatie uit de weg te gaan. Ruimte bieden aan discriminatie of het ontzeggen van lesinhoud aan leerlingen.
   • Aan wie dan ook vragen om diens achtergrond te ontkennen.

Mochten er onverhoopt toch gevoelens van onveiligheid zijn bij wie dan ook, dan getuigt het van moed en lef als signalen van onveiligheid gemeld worden. In dat geval kan zowel de leerling als diens ouder/verzorger, contact opnemen met de persoonlijk coach van de leerling, een van de andere teamleden van het onderwijsteam of met een van de vertrouwenspersonen van de school.
Na een melding zal altijd een onderzoek ingesteld worden en richting betrokkenen altijd transparant en duidelijk gecommuniceerd. Hierbij zal niet alleen afgegaan worden op meldingen, maar ook actieve uitvraag gedaan worden over hoe (op positieve wijze) lastige situaties zijn opgelost en welke kwesties nog spelen.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy