Protocol sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met elkaar, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Reglement

Aan de hand van, door de school opgestelde, richtlijnen/reglementen kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat acceptabel is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van de school voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

Onder het gebruik van sociale media verstaan we het gebruik van programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk hierbij aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijkbare programma’s en apps.

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media:

 • Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van school onafhankelijk van de plaats waar zij sociale media gebruiken.
 • Je behandelt elkaar netjes en met respect, en laat iedereen in zijn waarde. Daarom pest, kwets, stalk, bedreig, beschadig je elkaar niet en maak je elkaar niet zwart.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je plaatst op sociale media en kunt daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.
 • Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media blijft nog lang vindbaar.
 • Bij het gebruik van internet en sociale media houd je rekening met de goede naam van de school en iedereen die daarbij betrokken is zoals mentoren, experts, onderwijsondersteunend personeel, andere leerlingen en ouders.
 • Je helpt elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan en je spreekt elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vraag je daarvoor hulp aan je mentor, expert, manager onderwijs of de rector.
 • De expert of mentor moet vooraf toestemming geven of je je mobiele telefoon of sociale media in de les mag gebruiken. Tijdens examens, toetsen, overhoringen en proefwerken gelden aangepaste regels.
 • Je respecteert elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media verspreid je daarom geen informatie, foto’s of video’s over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.
 • Internet en sociale media gebruik je alleen voor informatieve doeleinden die een ander geen schade kunnen berokkenen.

Tot slot

 • Als je het internet en sociale media via van het netwerk van de school gebruikt, dan mag dat de kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is verboden.
 • Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden’, is een bewuste keuze waar je goed over nagedacht hebt. Je weet wie de andere persoon is.
 • Leerlingen en medewerkers van school worden geen ‘vrienden’ met elkaar op sociale media, tenzij het gaat om een door de medewerkers gebruikt professioneel account (waar geen persoonlijke informatie over de medewerker op is geplaatst).
 • Als er wordt geconstateerd dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene(n) besproken. Bij een ernstige overtreding kan de schoolleiding besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het in beslag nemen van de telefoon (of andere communicatieapparatuur), het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de school, het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de schoolleiding contact opnemen met de politie als er sprake is van een strafbaar feit.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy