Instroom vanaf leerjaar 2

De Nieuwste School (DNS) kan jaarlijks 150 nieuwe leerlingen in de brugklas toelaten.  Voor wat betreft instroom vanaf jaar 2 geldt dat dit alleen mogelijk is indien er plaatsen zijn in het betreffende leerjaar, op het betreffende niveau én vanuit zowel de school als de leerling en ouders de overtuiging bestaat dat DNS een passende school voor de leerling kan zijn. 

De Nieuwste School bekijkt jaarlijks in mei hoeveel plaatsen er per leerjaar beschikbaar zijn voor leerlingen die willen overstappen. Het heeft de voorkeur om een overstap te maken aan het begin van een nieuw schooljaar. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden voor leerlingen die vanwege verhuizing vanuit een andere regio een andere middelbare school moeten zoeken.


Ouders die zich oriënteren op een andere school voor hun kind kunnen met DNS contact opnemen. Er volgt dan een oriënterend gesprek waarbij van beide kanten bekeken wordt of DNS een passende school zou kunnen zijn. Als de ouders van mening zijn dat zij hun kind op DNS willen aanmelden dan zal hen altijd gevraagd worden om in overleg te gaan met de school waar het kind nu zit. DNS zal ook altijd contact opnemen met de mentor van de school waar de leerling nu zit.

Op het moment dat de ouders besluiten het kind aan te melden, wordt de volgende procedure gehanteerd.

  • Ouders vullen een aanmeldformulier in.
  • Leerlingen die zich aanmelden komen op een wachtlijst op basis van het moment van aanmelden: degene die zich het eerste heeft aangemeld komt bovenaan de wachtlijst. In de wachtlijst wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen die moeten overstappen en leerlingen die willen overstappen.  
  • Wanneer DNS zicht heeft op het aantal beschikbare plaatsen wordt op volgorde van de wachtlijst contact opgenomen met de vertrekkende school voor een overdracht.
  • Ouders vragen de vertrekkende school het onderwijskundig rapport met DNS te delen.
  • De aanmelding is definitief op het moment dat DNS van de vertrekkende school het onderwijskundig rapport heeft ontvangen en daaruit is gebleken dat de ondersteuningsbehoefte van het kind passend is bij het ondersteuningsprofiel van DNS.
  • Indien de ondersteuningsbehoefte en het ondersteuningsprofiel niet met elkaar overeenkomen kan besloten worden dat het niet mogelijk is om in te stromen op DNS.

DNS streeft ernaar om op15 mei te bepalen hoeveel verwachte beschikbare plaatsen er per niveau/leerjaar zijn in het volgende schooljaar. Als er meer kinderen op de wachtlijst staan dan er plaatsen beschikbaar zijn dan worden de open plaatsen in eerste instantie ingevuld door leerlingen die hun vertrekkende school moeten verlaten omdat zij mavo gaan volgen en de school waarop zij zitten geen mavo-opleiding aanbiedt of omdat ze verhuisd zijn of gaan verhuizen.Voor de plaatsen die daarna over zijn geldt dat de leerlingen die op de wachtlijst staan in aanmerking komen in volgorde van aanmelding (degene die het eerst is aangemeld krijgt het eerst een plaats aangeboden). 


NB. De loting voor aanmelding in de brugklas staat los van deze procedure. Daar uitgelote leerlingen hebben geen voorrang in deze procedure. Ook voor kinderen die al een broer/zus op De Nieuwste School hebben zitten wordt in deze procedure geen uitzondering gemaakt. 


Mocht u informatie willen over instroom vanaf jaar 2 dan kunt u contact opnemen met: 

Manon Melkert, manonmelkert@denieuwsteschool.nl.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work