Jaarverslag

In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2023

Verwondering brengt je verder!

Kinderen leren optimaal als ze begrijpen wat ze moeten leren en waarom. Verwondering is daarbij het uitgangspunt. Door de leerling nieuwsgierig te maken wordt deze gemotiveerd om vragen te stellen, op zoek te gaan naar antwoorden en – op die manier – nieuwe kennis op te doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling zichzelf goed leert kennen en leert leven in onze samenleving. Vragen als: “wie ben ik?”, “hoe verhoud ik me tot anderen? ”, “wat of wie wil ik worden?” en “Welke bijdrage wil ik leveren aan de samenleving?” zijn essentieel. Vanuit het vertrouwen dat we in onze leerlingen hebben, vragen we hen gaandeweg hun ontwikkeling steeds meer zelf keuzes te maken over wat en hoe ze willen leren. We leren de leerling zelf zijn eigen leren te regisseren en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Dat noemen we eigenaarschap. leerlingen en leraren leren met en van elkaar. Door kennis in te brengen en met elkaar te delen, ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en ontstaan nieuwe ideeën. Leerlingen en medewerkers worden aangemoedigd om ondernemend te zijn door met goede, verrassende, vernieuwende of (te) gekke ideeën te komen.

De organisatie in ontwikkeling
De ontwikkelingen op De Nieuwste School hebben ook in 2023 in het teken gestaan van het optimaliseren van kansen voor alle leerlingen. Daartoe zijn twee grote, reeds ingezette ontwikkelingen voortgezet. De eerste ontwikkeling betreft de implementatie van een Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO). Typerend aan deze organisatiestructuur is dat een team van 7-9 experts en mentoren in gezamenlijkheid verantwoordelijk is voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende twee tot drie jaar. Het doel hiervan is dat experts en mentoren niet alleen een beeld krijgen van de ontwikkeling van de leerling voor hun eigen vak maar van de totale ontwikkeling van de leerling. Hierdoor wordt het beter mogelijk langjarig de leerling te begeleiden in diens volledige ontwikkelproces. Begin 2023 waren de teams vier maanden als team aan het werk. 2023 heeft in het teken gestaan van het uitkristalliseren van de goede werkwijze, het betrekken van de leerlingen en de teamontwikkeling.

Onderwijs in transitie naar de toekomst
De tweede ingezette ontwikkeling is die naar formatief handelen in de onderbouw. Op DNS zitten leerlingen in brede heterogene brugklassen waar alle ze minimaal twee jaar de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en te laten zien waar ze staan. Onderwijsonderzoek heeft aangetoond dat kinderen het best leren wanneer het stellen van hoge verwachtingen aan leerlingen gepaard gaat met goede inhoudelijke feedback. Deze feedback moet verbonden zijn aan informatie over wat te doen om zich te ontwikkelen (feedforward) en welk concreet gedrag daarbij hoort (feedup).
Op DNS wordt leerdoelgericht gewerkt en leerlingen krijgen inhoudelijke feedback op hun vorderingen aan de hand van heldere succescriteria. Deze succescriteria zijn helder geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag en zorgen ervoor dat de leerling weet waar hij/zij naartoe werkt. Hierover vinden periodiek gesprekken plaats. In 2023 is gewerkt met het systeem Feedbackfolio, waarin de ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd en feedback inzichtelijk gemaakt wordt. Zo kunnen leerlingen, hun ouders en het onderwijsteam de ontwikkeling van de leerling volgen. Deze ontwikkeling is in 2023 ingevoerd in leerjaar 3 havo/vwo en was al ingevoerd in leerjaar 1 en 2.

Nationaal programma onderwijs
De school heeft in 2023 het laatste deel van de NPO-gelden benut. Een deel hiervan was nog gericht op het aanpakken van problemen of achterstanden maar het grootste deel van de resterende middelen is ingezet voor extra professionalisering van experts en mentoren op het gebied van formatief handelen, het geven van goede feedback, toetsing en examinering.

Werkdrukmiddelen
De collectieve werkdrukmiddelen zijn besteed door de aanstelling van vijf onderwijsassistenten die de teams ondersteunen. Dit is gebeurd op basis van het advies van de medezeggenschapsraad.

Huisvesting
In de zomer van 2023 zijn de grond en panden aan de Sint Josephstraat aangekocht door de gemeente Tilburg. Meteen daarna heeft de school het proces van “nieuwbouw op de huidige locatie met behoud van de monumentale gebouwen” in gang gezet. Onder begeleiding van ICS adviseurs was eind 2023 het ruimtelijk programma van eisen in grote lijnen gereed.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy