Jaarverslag

In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2022

Kinderen leren optimaal als ze begrijpen wat ze moeten leren en waarom. Verwondering is daarbij het uitgangspunt. Door de leerling nieuwsgierig te maken wordt deze gemotiveerd om vragen te stellen, op zoek te gaan naar antwoorden en – op die manier – nieuwe kennis op te doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling zichzelf goed leert kennen en leert nadenken over vragen als: “wie ben ik?”, “hoe verhoud ik me tot anderen?” en “wat of wie wil ik worden?” Vanuit het vertrouwen dat we in de leerling hebben, vragen we hem of haar steeds meer zelf keuzes te maken over wat en hoe hij of zij wil leren. We leren de leerling zelf zijn eigen leren te regisseren en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Dat noemen we eigenaarschap. Leerlingen en leraren leren met en van elkaar. Door kennis in te brengen en met elkaar te delen, ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en ontstaan nieuwe ideeën. Leerlingen en medewerkers worden aangemoedigd om ondernemend te zijn door met goede, verrassende, vernieuwende of (te) gekke ideeën te komen.

De ambitiethema’s 2020 – 2024
Voor de schoolplanperiode van 2020 tot en met 2024 staan de volgende drie ambitiethema’s centraal:
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
Kenniscreatie en co-creatie.
Leergemeenschap met een professionele cultuur.

Terugblik 2022

De organisatie
De ontwikkelingen op de Nieuwste School hebben in 2022 in het teken gestaan van het optimaliseren van kansen voor alle leerlingen. Daartoe zijn twee grote, reeds ingezette ontwikkelingen voortgezet. De eerste ontwikkeling betreft de implementatie van een Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO). Typerend aan deze organisatiestructuur is dat een team van 7 – 9 mentoren en experts in gezamenlijkheid verantwoordelijk is voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende twee tot drie jaar. Het doel hiervan is dat experts en mentoren een totaalbeeld krijgen van de leerling dus een beeld dat niet alleen hun eigen vak betreft maar de totale ontwikkeling van de leerling. Hierdoor wordt het beter mogelijk langjarig de leerling te begeleiden in diens volledige ontwikkelproces. In het voorjaar van 2022 hebben de laatste ontwikkelingen plaatsgevonden en in september 2022 is de school begonnen met werken in een TAO.

Kansen vergroten en formatief handelen
De tweede ingezette ontwikkeling is die naar formatief handelen in de onderbouw. Op DNS zitten leerlingen in brede heterogene brugklassen waar alle ze minimaal twee jaar de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en te laten zien waar ze staan. Onderwijsonderzoek heeft aangetoond dat kinderen het best leren wanneer zij inhoudelijke feedback krijgen over wat er goed en wat nog niet zo goed gaat. Deze feedback moet verbonden zijn aan informatie over wat te doen om zich te ontwikkelen (feedforward) en welk concreet gedrag daarbij hoort (feedup). Dat werkt beter dan het geven van enkel cijfers of woordbeoordelingen als O, V RV of G.

Op DNS wordt leerdoelgericht gewerkt en leerlingen krijgen inhoudelijke feedback op hun vorderingen aan de hand van heldere succescriteria. Deze succescriteria zijn helder geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag en zorgen ervoor dat de leerling weet waar hij/zij naartoe werkt. De expert bespreekt met de leerling tevens regelmatig hoe deze daar kan komen. Deze ontwikkeling is in 2022 ingevoerd in leerjaar 1 en ten dele in leerjaar 2.

Nationaal programma onderwijs
De school heeft in 2022 een schoolprogramma opgesteld voor de NPO-gelden. Een deel hiervan is gericht op het aanpakken van problemen of achterstanden die bij leerlingen zijn ontstaan ten gevolge van de coronacrisis. Extra onderwijs, extra inzet op taal- en rekenvaardigheden maar ook extra sociaal-emotionele begeleiding en interventies gericht op processen en sociale cohesie in stamgroepen zijn hiervan voorbeelden. Tevens is een deel van de NPO-gelden ingezet ten behoeve van de schoolontwikkeling zoals extra inzet op de ontwikkeling van een structurele leerlijn “ontwikkeling executieve vaardigheden”, een coronabestendige ELO en ruimte voor experts/mentoren om zich te ontwikkelen op het terrein van formatief handelen.

Bevorderen leesplezier en taalvaardigheid
De school neemt deel aan een programma voor bevordering van leesplezier. Voor een deel van dat project wordt gebruik gemaakt van LEA-subsidie van de gemeente Tilburg. Daarnaast besteedt de school extra aandacht aan de bevordering van leesvaardigheid, onder meer door het creëren van leesplekken in de school en de aanschaf van boeken die de leerlingen zelf uitgekozen hebben.

Huisvesting
Toen medio 2021 het besluit kwam, – dat de gemeente Tilburg huisvesting van DNS in de Spoorzone niet haalbaar achtte -, heeft DNS meteen een haalbaarheidsstudie naar herhuisvesting op de locatie in de Sint Josephstraat gestart. Dit onderzoek, door ICS adviseurs- leverde in 2022 op dat herhuisvesting na een ingrijpende verbouwing haalbaar is. De gemeente is toen in gesprek gegaan over de mogelijkheden om de panden en grond in de Sint Josephstraat aan te kopen. Deze gesprekken waren aan het einde van 2022 gaande.

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy