Geoorloofd verzuim

A. Ziekte

 1. Als een leerling ziek is
  1. De ouders/verzorgers bellen vóór 08.45 uur (013-5812066).
  2. Als de leerling weer beter is, levert hij/zij een ondertekende verzuimkaart in bij de leerlingenbalie.
  3. De leerlingenbalie registreert alles in Magister (code SI).
 2. Als een leerling tijdens een schooldag ziek wordt:
  1. Leerling meldt zich bij de mentor (bij diens afwezigheid de leerlingcoördinator of manager onderwijs) en belt naar huis.
  2. De mentor geeft de ziekmelding door aan de leerlingenbalie.
  3. Een leerling uit de onderbouw gaat naar huis als er toestemming van de ouders is.
  4. Bij thuiskomt belt de leerling naar school om te melden dat hij/zij goed is aangekomen.
  5. Bij terugkomst op school levert de leerling een ondertekende verzuimkaart in bij de leerlingenbalie.
  6. De leerlingenbalie registreert alles in Magister (code SI).
 3. Als een leerling zich ziek meldt tijdens een PTA-week moet de ouder/verzorger van de leerling hem/haar vóór aanvang van de toets telefonisch afmelden bij een lid van de schoolleiding. Klik hier voor het examenreglement.

B. Bezoek aan medicus, specialist, orthodontist, e.d.
Bezoeken aan een medicus, specialist, orthodontist, e.d. dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden via een verzuimkaart.
Ouders/verzorgers wordt vriendelijk verzocht deze bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijden plaats te laten vinden.

C. Buitengewoon verlof
De leerplichtwet staat een aantal redenen toe voor bijzondere vormen van verlof voor maximaal 10 dagen per schooljaar. U kunt denken aan verlof bij verhuizing, huwelijk, overlijden of verlof op basis van de specifieke aard van het beroep van een of beide ouders/ verzorgers. In het artikel vindt u ook de redenen waar in ieder geval géén extra verlof voor wordt gegeven. Wanneer de leerling ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof, is de school verplicht hiervan een melding te doen bij de leerplichtambtenaar.
Een verzoek om verlof moet door de ouders/verzorgers van de leerling, indien mogelijk, ruim van te voren schriftelijk of via mail worden gericht aan de leerlingcoördinator.

Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969.

D. Religieuze feestdagen
Ouder(s), verzorger(s) dienen door middel van een kennisgeven aan de manager onderwijs minimaal 1 week van te voren aan te geven dat hun kind gebruik wenst te maken van een religieuze feestdag. Het gaat hierbij om religieuze feestdagen waarvan de viering wordt beschouwd als vervulling van verplichtingen die bij de godsdienst horen.

E. Buiten-de-les activiteiten
De Nieuwste School wil de verwondering van leerlingen niet alleen in een schoolsetting laten plaatsvinden maar ook in zogenaamde buiten-les-activiteiten. Dit betekent dat leerlingen verlof kunnen krijgen voor een dag of dagdelen bij o.a. de meesterproef of bij LOB-activiteiten. De leerling vraagt hiervoor verlof aan bij de manager onderwijs via dit formulier.
Voor kleinere activiteiten buiten de deur, die tijdens een reguliere les plaatsvinden, vraagt de leerling toestemming aan de expert of mentor.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work