Overgangsnormen 

Deze regeling is geldig met ingang van schooljaar 2020-2021. Hiermee komen alle voorgaande regelingen te vervallen.

De Nieuwste School heeft vertrouwen in de kunde van haar leerlingen en gaat ervanuit dat elke leerling potentie heeft om elk jaar over te gaan. Ons onderwijs is erop gericht die potentie uit de leerlingen te halen, daarom zetten wij in het eerste jaar in op een intensieve begeleiding in het leren leren en in de opvolgende jaren de begeleiding naar zelfstandigheid. We gaan ervan uit dat leerlingen en ouders op de hoogte zijn van de voortgang, de behaalde resultaten en de verbeterplannen die zijn afgesproken. De school heeft als taak om leerlingen en ouders over al deze zaken te informeren.

Zowel op initiatief van school als op initiatief van ouders vinden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats. In deze gesprekken gaan we uit van de driehoek: leerling, ouders en school. Leerling, ouders en mentor hebben toegang tot magister waarin alle resultaten op detailniveau zijn vermeld. Aan het einde van het schooljaar sluiten we de doorlopende beoordelingen af met een overgangsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt een advies geformuleerd of een leerling al dan niet kan doorstromen naar het volgende jaar. Het is ons uitgangspunt dat dit advies nooit een verrassing kan zijn voor leerling en ouders. Als het advies is om een leerling niet te laten doorstromen wordt dit na deze vergadering door de mentor met ouders en leerlingen telefonisch besproken. 
Indien de leerling en zijn/haar ouders het advies naast zich neer willen leggen nemen zij contact op met de leerlingcoördinator. Er volgt nog voor de aanvang van de zomervakantie een gesprek tussen de leerling, zijn ouders, de mentor en de leerlingcoördinator. De toelichting om het advies niet op te volgen en de afspraken die uit dit gesprek voortkomen worden vastgelegd in Magister. De leerling en zijn/haar ouder kunnen gedurende de schoolcarrière van leerjaar 1 tot het eindexamenjaar dit advies één keer naast zich neerleggen. 

Doubleren 


 


 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work